اساسنامه استانی

اساسنامه استانی
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 
مقدمه
براساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی، انجمن استانی  حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در این اساسنامه، انجمن نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و آئین‌نامه‌های آن و مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. 
 
فصل اول : کلیات
 
ماده1: کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیردولتی بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) رسمیت می‌یابد و براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.  
ماده2:  محدوده فعالیت انجمن، در محدوده جغرافیایی استان می باشد.
ماده 3: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند. 
ماده4 : مرکز اصلی انجمن در مرکز استان واقع می‌باشد. 
ماده5: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می¬باشد.
فصل دوم : اهداف و ظایف
ماده6: هدف انجمن ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد. 
ماده7: وظایف و اختیارات انجمن:
1) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح استان 
2) آموزش مصرف‌کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرف‌کنندگان، استاندارد و کیفیت محصول از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و ...
3) برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های آموزشی درخصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای سایر انجمن‌های  شهرستانهای تابعه
4) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن ملی و سازمان های ذیربط 
5) فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی مصرف‌کنندگان 
6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز 
7) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم بین انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستانهای تابعه استان
8) دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط در صورتیکه انجمن شهرستان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی مربوط را به انجمن استان واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص مرجع نظارتی در سطح استان تشخیص داده شده و از انجمن استان پیگیری می‌شود.
9) فعال‌سازی انجمن های شهرستانی‌.
10) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.
11) تعیین نمایندگی در شهرستان‌های فاقد انجمن؛ جهت رسیدگی به امور مربوط به انجمن. 
12) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده. 
13) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها. 
14)سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیده است.  
ماده8: هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان مرکب از نمایندگان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، استاندار و دادگستری(تعزیرات حکومتی) استان با مسئولیت نماینده رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌باشد که وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.
ماده 9 : وظایف هیات نظارت بر انتخابات انجمن‌های استان به شرح ذیل می باشند:  
الف- انجام فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.  
ب- نظارت بر فرآیند انتخابات. 
 
فصل سوم :‌ارکان انجمن
ماده10: ارکان انجمن عبارتند از: 
الف- مجمع عمومی                                ب- هیات مدیره                                   ج- بازرس
 
الف - مجمع عمومی
ماده11: مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم¬گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. 
 اعضای مجمع عمومی استان متشکل از نمایندگان انجمن‌های شهرستانی می‌باشد که بر اساس بند 21 ماده 47 اساسنامه انجمن شهرستانی به انجمن استان معرفی می‌گردند. 
تبصره1: درصورتیکه انجمن شهرستانی حداقل در 3 شهرستان تابعه تشکیل نشده باشد، انتخابات انجمن استان برگزار نمی‌شود و انجمن شهرستان مرکز استان عهده‌دار وظایف انجمن استانی خواهد بود. 
تبصره2: درصورت عدم تشکیل انجمن مرکز استان، جهت برگزاری انتخابات انجمن استانی می‌بایست حداقل در 3 شهرستان تابعه انجمن شهرستانی تشکیل شده باشد.
ماده 12: مجمع عمومی عادی سالانه در مرداد ماه با دعوت از کلیه اعضای انجمن و بوسیله درج اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار و یا پورتال حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و یا به هر وسیله مقتضی قانونی دیگر توسط هیأت مدیره انجمن استان تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم، با فاصله حداقل 10 روز تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره1: تعیین حداقل اعضای انجمن جهت تشکیل و رسمیت جلسات مجمع عمومی یا برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس توسط هیات مدیره انجمن و با تایید مرجع نظارتی شهرستان می‌باشد که آن را به صورت کتبی به مجمع عمومی انجمن اعلام می‌نماید.
تبصره2: حد نصاب لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی، نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه می‌باشد.
تبصره3: دعوت برای مجمع عمومی عادی حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز قبل از برگزاری به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره4: در دعوتنامه مجمع عمومی روز، تاریخ، ساعت، نشانی محل و دستور جلسه باید قید گردد. همچنین در صورت برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی می‌بایست در دعوتنامه از افرادی که به عنوان داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن می‌باشند دعوت گردد تا ظرف مدت 5 روز درخواست و مدارک خود را به مجمع عمومی ارایه تا جهت بررسی احراز شرایط مندرج در ماده 19 به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات انجمن ارسال نمایند. 
ماده13: وظایف مجمع عمومی: 
1) برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس( اصلی و علی¬البدل). 
2) رسیدگی و تصویب ترازنامه، صورت‌های مالی و بودجه سالیانه(برنامه مالی سالیانه). 
3) تعیین خط مشی کلی انجمن.
4) بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره.
5) تعیین نحوه اطلاع‌رسانی (دعوتنامه¬ها و . . . ).
6) استماع و رسیدگی و تصویب گزارش هیات مدیره و بازرس.
7) تصمیم‌گیری درمورد همکاری باسایر انجمن‌ها و تشکل‌هایی که به نوعی با موضوع فعالیت انجمن مرتبط  است.
8) تعیین حق‌الجلسه برای اعضاء هیات مدیره. 
9) اتخاذ تصمیم درخصوص استفاده از کمک‌های بین‌المللی.
10) قبول استعفا و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس.
ماده 14: مجمع عمومی فوق¬العاده در شرایط زیر تشکیل خواهد شد: 
1- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک پنجم اعضای مجمع عمومی به هیات مدیره یا بازرس  
3- با الزام مرجع نظارتی درصورتیکه در موعد مقرر مجمع عمومی برگزار نگردد یا هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده عمل ننماید. 
تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق¬العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی می¬باشد. 
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق¬العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 
تبصره 3: در صورت ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، چنانچه هیات مدیره ظرف مدت20 روز از برگزاری مجمع استنکاف نماید، بازرس می تواند با تایید مرجع نظارتی و رعایت مفاد اساسنامه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید.
 
ماده 15 : وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده: 
1- انتخاب، پذیرش استعفا یا عزل اعضای هیات مدیره
2- تصمیم‌گیری درخصوص انحلال انجمن
3- رسیدگی به شکایات موردی ارائه شده توسط بازرس
4- سایر وظایف مجمع عمومی عادی حسب ضرورت به تشخیص مرجع نظارتی
ماده 16: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه¬ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می¬شوند. 
تبصره 1: رئیس و بازرس هیأت رئیسه مجمع عمومی همان رئیس و بازرس هیأت مدیره، خواهند بود مگر این که موضوع جلسه عزل یا انتخاب هیأت مدیره و بازرس باشد که در اینصورت، هیات رئیسه از بین اعضای حاضر و به انتخاب مجمع تعیین می‌گردند. 
تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس باشند. 
تبصره3 : مجامع عمومی عادی و فوق¬العاده با نظارت مرجع نظارتی برگزار می¬شود.  
ماده 17: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورت جلسه‌ای توسط منشی به تعداد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه و ناظرین مجمع می‌رسد. یک نسخه اصل آن در محل انجمن، نسخه اصل دیگر به مرجع نظارتی و به فراخور موضوع یک نسخه اصل دیگر به هیات نظارت بر انتخابات انجمن ارسال خواهد شد.
ب) هیات مدیره
ماده 18: انجمن استانی دارای هیات مدیره‌ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی؛ 2 نفر به پیشنهاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تایید رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 5 نفر از میان نمایندگان منتخب انجمن‌های شهرستانی کشور (اعضای مجمع عمومی) و 2 نفر عضو علی البدل منتخب اعضای مجمع عمومی، به روش انتخابی و با رای نمایندگان مذکور و با نظارت اعضاء و یا نمایندگان هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
تبصره1: انتخابات هیات مدیره‌ انجمن استان‌ها در یک ‌بازه زمانی مشخص؛ که مرجع نظارتی تعیین می‌نماید(مرداد ماه)، همزمان با تشکیل جلسه مجمع عمومی برگزار می‌شود و شروع رسمی فعالیت هیات مدیره‌ در شهریور ماه می‌باشد. 
 تبصره2: درصورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از چهار سال باقی مانده باشد مدت فعالیت هیات مدیره، تنها تا زمان برگزاری انتخابات سراسری انجمن‌ها اعتبار خواهد داشت. 
ماده 19: شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره عبارت است از:
شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره انجمن استان همانند شرایط داوطلبان انجمن شهرستان بوده، ضمنا موارد زیر نیز به عنوان شرایط اختصاصی متقاضیان عضویت در هیات مدیره استان می‌باشد.
1) عضویت در مجمع عمومی انجمن استان.
2) حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی یا تجربی(مدرک فوق لیسانس دو سال و دکترا پنج سال سابقه فعالیت محسوب می‌شود). 
3) عدم عضویت در هیات نظارت بر انتخابات انجمن.
4) عضویت در هیات مدیره انجمن شهرستان.
5) داشتن حداقل 25 ساعت مدرک آموزشی مرتبط با موضوع حقوق مصرف‌کنندگان 
6) دادن تعهد نسبت به حضور در شهرستان مرکز استان، حداقل یک روز هر دو هفته یکبار که هیات مدیره منتخب برای پیگیری موضوع یا برگزاری جلسات تعیین می‌کند. (بدیهی است هزینه‌های ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده فرد متقاضی عضویت در هیات مدیره می باشد.)
7) کلیه متقاضیان عضویت در هیأت مدیره لازم است؛ تعهدنامه حضور منظم در جلسات هیات مدیره را مطابق مقررات این اساسنامه، امضا کنند. 
تبصره 1: تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره بر عهده هیات نظارت بر انتخابات استان می‌باشد. 
تبصره 2: درصورت رد صلاحیت هر کدام از داوطلبان هیات مدیره، برگزار کننده انتخابات موظف است حداکثر پانزده روز قبل از انتشار اطلاعیه انتخابات مراتب را کتباً به اطلاع داوطلب رد صلاحیت شده برساند. در صورت ارائه مدارک مثبته از ناحیه شخص رد صلاحیت شده و تایید هیات نظارت بر انتخابات، حداکثر تا سه روز قبل از انتشار اطلاعیه، نامزدی وی برای انتخابات بلامانع خواهد بود.
تبصره3 : درصورتی که یکی از شرایط عضویت هیأت مدیره حین یا پس از انتخابات و در زمان انجام وظایف هیأت مدیره از اعضاء سلب شود، عضویت فرد ملغی بوده و از هیات مدیره عزل می‌شود.  
ماده20: هیات نظارت بر انتخابات می‌بایست حداکثر 10 روز قبل از برگزاری انتخابات اسامی متقاضیان واجد شرایط را به برگزارکننده انتخابات معرفی نماید. برگزارکننده انتخابات پس از دریافت فهرست داوطلبان حائز شرایط حداکثر ظرف سه روز قبل از انتخابات، اطلاعیه مربوط را که حاوی نکات زیر است، از طریق مشخص شده به اطلاع اعضاء انجمن می‌رساند. 
1- نشانی کامل محل اخذ رای. 
2- روز، تاریخ و ساعت شروع و پایان اخذ رای.   
3- اسامی کامل داوطلبان حایز شرایط به همراه عکس آنها.  
تبصره: برگزارکننده انتخابات موظف است صورت اسامی داوطلبان حائز شرایط را به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا به تعداد کافی تکثیر نموده و در محوطه اخذ رای در محل‌هایی که در انظار عمومی قرار دارد الصاق نماید. 
ماده 21: برگزارکننده انتخابات موظف است یک هفته پیش از برگزاری انتخابات، زمان رای‌گیری را به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن اعلام نماید. حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان در زمان برگزاری انتخابات ضروری است.
ماده22: هنگام شروع اخذ رای یکی از اعضاء برگزار کننده انتخابات در حضور اعضاء انجمن و مدعوین جلسه، صندوق رای را باز نموده و خالی بودن آن را نشان می‌دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور می‌نماید و صندوق رای تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود. 
ماده23: اعضاء مجمع، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامی داوطلبان که در محل اخذ رای الصاق شده است رای مخفی خود را نوشته و در حضور نماینده هیات نظارت به صندوق خواهند ریخت. در دور نخست اکثریت اعضاء نصف بعلاوه یک اعضای مجمع عمومی، (تعداد اعضاء مطابق ماده 12 مورد قبول است) می‌باشد، چنانچه در دور نخست اکثریت حاصل نشد، مرحله دوم انتخابات به فاصله 10 روز و با شرکت هر تعداد از اعضای مجمع عمومی انجمن به تشخیص هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان رسمیت خواهد یافت.
تبصره1: هر عضو مجاز است فقط وکالت یک عضو دیگر انجمن را در غیاب وی (با داشتن وکالت نامه معتبر با تشخیص هیات نظارت بر انتخابات) برای دادن رای  برعهده گیرد. 
تبصره 2: ورود به محل انتخابات برای افراد غیر عضو ممنوع است.
ماده24: هرگونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای ممنوع است. نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان می‌تواند دستور اخراج فرد یا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نماید.  
ماده25: برگزارکننده انتخابات پس از پایان مهلت اخذ رای، بلافاصله صندوق اخذ رای را با حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتیجه آرای مأخوذه صورت جلسه می‌شود. 
ماده26: آرای مأخوذه توسط برگزار کننده انتخابات شمارش و تعداد آن با تعداد رای دهندگان تطبیق داده می‌شود در صورتیکه تعداد برگه‌های رای مأخوذه از تعداد رای‌دهندگان بیشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار می‌شود.
ماده 27: یکی از اعضای برگزار کننده انتخابات آرای مأخوذه را با صدای بلند قرائت، عضو دیگر آراء را به همان ترتیبی که خوانده می‌شود در مقابل اسامی کاندیداها ثبت کرده و آرای نهایی هر یک از کاندیداها را استخراج می‌کند. 
تبصره: هرگاه در برگ رای بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد، اسامی به ترتیب ردیف و تعداد کاندیداهای مورد نیاز معتبر تلقی خواهد شد و زائد برآن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.
ماده 28: برگزارکننده انتخابات نتیجه انتخابات را در حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان صورتجلسه کرده و حداکثر 24 ساعت پس از پایان شمارش آرا نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای مأخوذه هر یک از داوطلبان و منتخبین را مکتوب نموده و به همراه مدارک زیر به اطلاع هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان رسانده و پس از تایید هیات نظارت یک نسخه از صورتجلسه نهایی و مدارک مربوط را به دبیرخانه مرجع نظارتی استان جهت ابلاغ به انجمن مربوط و یک نسخه را به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن ملی ارسال می‌نماید. 
1- آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.
2- اسامی داوطلبان متقاضی عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.
3- آگهی دعوت از اعضای مجمع عمومی برای شرکت در انتخابات.
تبصره1: در صورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد نیاز به ترتیب در مرحله اول با احتساب تجربه حضور در هیات مدیره انجمن و در مرحله دوم با احتساب مقطع تحصیلی ایشان و در صورت تساوی، نهایتا از طریق قرعه‌کشی توسط برگزار کننده انتخابات انتخاب می‌شوند.
 
تبصره2: درصورتیکه نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبین یکی باشد و در برگ رای فقط نامخانوادگی قید گردیده باشد  اینگونه آراء به طور مساوی بین داوطلبین همنام تقسیم گردد مشروط به اینکه نتوان از طریق کد داوطلب وضعیت رای مذکور را تعیین نمود.  
تبصره3: مرجع تصمیم‌گیری برای موارد پیش بینی نشده احتمالی در جریان برگزاری انتخابات در این اساسنامه هیات نظارت بر انتخابات خواهد بود.
ماده29: هیات نظارت مکلف است کلیه برگه‌های رای مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداری کرده سپس در حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات ملی مستقر در سازمان حمایت امحاء نماید.  
ماده30: چنانچه درحین برگزاری انتخابات و یا پس از آن هر یک از اعضاء انجمن نسبت به سوء جریان و نحوه انتخابات معترض باشند می‌بایست ظرف مدت سه روز کاری شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل و ارائه مدارک لازم به هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان تسلیم نمایند. هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان موظف است ظرف مدت ده روز کاری پس از دریافت شکایت موضوع را رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شد، رای و تصمیم هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان در این مورد قطعی است. در غیر این صورت اعتبارنامه منتخبین صادر می‌شود.
ماده 31: سمت اعضای هیات مدیره براساس رای داخلی اعضای هیات مدیره منتخب به ترتیب شامل یک نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره)، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار و دو نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل، که برای مدت یکسال تعیین می‌گردند. انتخاب سمت اعضای هیات مدیره به طور سالانه با شیوه مشخص شده در این ماده تکرار خواهد شد. این جلسه با حضور و در سال اول با ریاست نماینده مرجع نظارتی انجام خواهد شد.   
تبصره1: درصورت عدم توافق هیات مدیره برای تعیین سمت اعضاء(به شیوه رای‌گیری داخلی) در دو جلسه متوالی، تعیین شیوه انتخاب سمت اعضا با نظر مرجع نظارتی خواهد بود. 
تبصره2: درصورت کناره‌گیری هر عضو هیات مدیره از سمت خود، برای آن سمت انتخابات داخلی برگزار می‌شود. 
تبصره3: در صورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از یکسال باقی مانده باشد سمت اعضاء تنها تا پایان دوره فعالیت انجمن اعتبار خواهد داشت.
ماده 32: جلسات هیات مدیره بطور عادی هر دو هفته یکبار در روز معین تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیلی رسمی شود روز بعد از تعطیلی جلسه هیات مدیره تشکیل می‌شود. هیات مدیره مکلف است برنامه تشکیل جلسات شامل زمان و مکان را به مرجع نظارتی اعلام نماید. 
ماده 33: جلسات هیات مدیره را رییس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره به عهده رییس جلسه می‌باشد که میتواند یک نفر را به عنوان منشی برای انجام این وظیفه انتخاب ‌نماید.
ماده 34: تشکیل جلسه فوق‌العاده با دعوت رییس و در غیاب وی با دعوت نایب رئیس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده منوط به پیشنهاد حداکثر اعضای هیات مدیره خواهد بود. 
ماده 35:  صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره به ترتیب شماره و تاریخ، در دفتر مخصوص(دفتر صورتجلسات) ثبت می‌شود و در پایان هر جلسه به امضای حاضرین خواهد رسید. رئیس هیات مدیره مسوول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد. 
ماده 36:  جلسات عادی هیات مدیره با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت دارد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 37: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول شش ماه در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. مراتب باید از طرف هیات مدیره به مرجع نظارتی استان اعلام شود، مرجع مذکور مکلف است طی مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. 
تبصره 1: بروز بیماری منجر به بستری عضو هیات مدیره، فوت بستگان درجه اول، بروز حوادث طبیعی که دسترسی به مکان جلسه را غیرممکن می‌سازد و سفر حج به عنوان عدم حضور موجه تلقی شده و در جلسات غیبت عضو هیات مدیره محاسبه نمی‌شود.
تبصره 2: اعضای هیات مدیره می‌بایست روش اطلاع رسانی شرکت در جلسات را در اولین جلسه هیات مدیره به تصویب اعضاء برسانند. 
تبصره 3: درصورت عدم تشکیل جلسه هیات مدیره مطابق شرایط تعیین شده در  این ماده  برای همه اعضای هیات مدیره یک جلسه غیبت غیرموجه منظور خواهد شد. 
ماده 38:  درصورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد، در حکم غایب بدون عذر موجه محسوب شده و مطابق با ماده فوق با وی رفتار خواهد شد.
تبصره: اعضای هیات مدیره برای عدم حضور خود در هریک از جلسات هیات مدیره باید از رییس جلسه اجازه بگیرد و موضوع به اطلاع اعضا رسیده و در صورتجلسه ثبت شود. 
ماده 39: اداره جلسات هیات مدیره با رییس جلسه و رعایت نوبت درخصوص دستور جلسه صورت می‌گیرد.  در هریک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک به مدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند. برای رعایت نوبت اعضا موظفند درخواست خود را در این رابطه به صورت کتبی به رییس جلسه تحویل نمایند. افراد براساس تقدم ارایه درخواست صحبت خواهند کرد.
ماده40: درصورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضای هیات مدیره  یا بازرس، یکی از اعضای علی¬البدل به ترتیب آرای بیشتر برای مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود. لذا چنانچه با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل و یا استعفای دسته جمعی، هیات مدیره از نصاب مقرر خارج شود، تا زمان برگزاری انتخابات مرجع نظارتی سه نفر از اعضای واجد شرایط انجمن را به عنوان هیأت سرپرستی جهت اداره انجمن تعیین نماید که مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیات مدیره جایگزین اقدام نماید طول مدت اعتبار فعالیت هیات مدیره جایگزین، از زمان تشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد. 
تبصره : در صورت استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره، این افراد برای همان دوره و دوره بعدی نمی‌توانند به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمن استان ثبت نام نمایند. 
ماده 41: هیات مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی عادی/یا فوق‌العاده صورتجلسات را به مرجع نظارتی ارسال نماید. 
ماده 42: وظایف و اختیارات هیات مدیره :
1) اجرای مصوبات مجمع عمومی.
2) تعیین سمت اعضای هیات مدیره. 
3) تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی داخلی اعم از تشکیلاتی، خدماتی، اداری و استخدامی، مالی، انتشاراتی، طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن و سایر آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز.
4) تهیه و پیشنهاد بودجه و برنامه‌های سالیانه مالی انجمن و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
5) اخذ تصمیم در مورد تصویب طرح‌ها و پیشنهادهای واصله به انجمن در چارچوب اساسنامه و اختیارات تعیین شده.
6) تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت و وظایف انجمن. 
7) پیشنهاد تغییرات و اصلاحات اساسنامه به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطابق قانون حمایت و آیین نامه‌های اجرایی مربوط.
8) تصمیم‌گیری جهت برپایی همایش‌ها، میزگردهای علمی، نمایشگاه ها و ... در خصوص موضوع انجمن.
9) تصمیم به انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط.
10) همکاری با سایر انجمن‌ها، نهادها و ارگانهای مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن.
11) تعیین نماینده انجمن نزد اشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و ... (ترجیحاً یکی از اعضای هیات مدیره و در نبود عضو صاحب صلاحیت، عضو انجمن).
12) حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول.
13) رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی.
14) تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع.
15) تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن. 
16) رسیدگی به دعاوی مصرف‌کنندگان و حل و فصل آن در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی که در سطح استان فعالیت می نمایند و در صورت عدم سازش طرفین، ارجاع آن به مراجع قانونی ذیربط. 
17) ارجاع دعاوی مصرف کنندگان از واحدهای تولیدی و خدماتی که گستره فعالیت آنها بیش از محدوده جغرافیایی استان می باشد به انجمن ملی. تشخیص محدوده جغرافیایی در صورت بروز اختلاف با مرجع نظارتی بالادستی می‌باشد.
18) تصمیم‌گیری درخصوص عزل و نصب کارکنان پیشنهادی از طرف رئیس انجمن، مطابق ضوابط و در حدود منابع مالی سالانه، ترجیحاً از بین اعضاء.
19) برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی.
20) ارایه گزارشات مالی و اجرایی به بازرس انجمن. 
21)تعیین کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی.
22) معرفی نماینده/ نمایندگان جهت عضویت در مجمع عمومی انجمن ملی.
هیات مدیره انجمن استان با توجه به شرایط زیر نماینده/ نمایندگان خود که شامل رئیس انجمن و اعضای هیات مدیره می‌باشد را جهت عضویت در مجمع عمومی ملی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتخابات هیات مدیره به مجمع عمومی انجمن ملی و دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن ملی معرفی نمایند:
الف) استان‌هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می‌باشد                       1نفر
ب) استان‌هایی که جمعیت آنها از دو میلیون نفر تا سه میلیون نفر می‌باشد    2نفر
ج) استان‌هایی که جمعیت آنها از سه میلیون نفر تا چهار میلیون نفر می‌باشد  3نفر
د) استان‌هایی که جمعیت آنها بیش از چهار میلیون نفر است، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 1 نفر به تعداد بند "ج" اضافه می‌شود. 
تبصره1: درصورتیکه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن استانی از حد نصاب تعیین شده جهت عضویت در مجمع عمومی انجمن ملی، موضوع بند 22 ماده 42 این اساسنامه کمتر باشد، مابقی اعضاء از اعضای علل‌البدل هیات مدیره و درصورت عدم تکمیل، از داوطلبین هیات مدیره به ترتیب آراء انتخاب خواهند شد ولی این افراد حق ثبت نام برای داوطلبی عضویت در هیات مدیره انجمن ملی را ندارند.  
تبصره 2: در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی اعضاء از هیات مدیره انجمن استان، مجددا باید نماینده/نمایندگان انجمن استان مربوط به انجمن ملی معرفی شود.
تبصره3: در صورت عدم تشکیل انجمن شهرستانی یا عدم وجود شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی، انجمن استان عهده‌دار وظایف انجمن شهرستان تابعه خواهد بود. 
تبصره4: هیات مدیره موظف است برای تشکیل جلسات رسما از بازرس دعوت نمایند.
تبصره5: هیات مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات خود را به شخص و اشخاص دیگر واگذار نماید.
ماده 43: کلیه فعالیت‌های هیات مدیره که در راستای وظایف و اختیارات آنها انجام و منجر به کسب منابع مالی 
می‌شود، می‌بایست قبل از انجام به اطلاع مرجع نظارتی رسانده شود.
ماده 44: انتخاب مجدد هیات مدیره و بازرس برای دو دوره‌ متوالی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 6 ماه قبل از پایان دوره تصدی خود مراتب را به مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان جهت تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره جدید اعلام نماید. 
تبصره: پس از پایان دوره قانونی هیات مدیره و بازرس، درصورتیکه علی رغم اقدامات قانونی ذکر شده در این اساسنامه  هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در انجمن ادامه داده و مسئولیت اداره امور انجمن را بر عهده خواهد داشت، تعیین زمان برگزاری انتخابات جدید و مدت زمان ادامه فعالیت هیات مدیره موجود به تشخیص مرجع نظارتی می‌باشد. 
رئیس انجمن
ماده 45: انجام امور اجرایی انجمن در جهت نیل به اهداف تعیین شده در این اساسنامه و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب هیات مدیره به عهده رئیس انجمن می‌باشد.
تبصره : مدت مسئولیت رئیس انجمن یک سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.
ماده 46: وظایف و اختیارات رئیس انجمن: 
1) اجرای مصوبات هیات مدیره
2) پیشنهاد آیین‌نامه، طرح‌ها و برنامه های پژوهشی، آموزشی و تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی  اجرایی و حقوق و مزایای کارکنان به هیات مدیره
3) تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه و برنامه‌های سالیانه مالی و ارایه گزارش عملکرد مالی سال قبل انجمن به هیات مدیره برای تصویب.         
4) امضاء کلیه مکاتبات اداری. 
5) تهیه و ارائه پیشنهاد دستورالعمل‌های مالی و معاملاتی به هیات مدیره. 
6) نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 
7) استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره.
8) نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر.
9) اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده¬ باشد.
10) ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت¬های انجمن به هیات مدیره. 
تبصره 1: در غیاب رییس انجمن، نایب رییس مسئولیت‌های وی را بر عهده خواهد داشت. 
تبصره 2: در مواردی که لازم به اخذ نظر هیات مدیره می‌باشد، رییس انجمن نمی‌تواند بدون نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید. 
ماده 47: رئیس انجمن نماینده قانونی و بالاترین مقام اجرایی انجمن است، جز در مواردی که بر اساس این اساسنامه در صلاحیت هیات مدیره قرار دارد.
ج) بازرس
ماده 48: مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سمت بازرس برای مدت4 سال تعیین می‌نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.    
تبصره 1 : شرایط داوطلبان عضویت در سمت بازرس مشابه شرایط داوطلبان هیات مدیره موضوع ماده 19 این اساسنامه می‌باشد.  
تبصره 2 : تطبیق شرایط داوطلبان عضویت بازرس بر عهده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان خواهد بود. 
تبصره 3: انتخابات تعیین بازرس همزمان با انتخابات تعیین هیات مدیره می‌باشد. 
ماده49: وظایف بازرس به شرح ذیل است:
1) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و یا مرجع نظارتی.
2) اخذ و مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی و مرجع نظارتی.
3) گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره ازقوانین و مقررات، اساسنامه، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و گزارشات مالی  به مجمع عمومی و مرجع نظارتی.
4) اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.
5) سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره1: بازرس می¬تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملکرد هیات مدیره انجمن انجام ¬داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید.
تبصره 2: بازرس موظف است عملکرد مالی و ترازنامه انجمن را بررسی نموده و با اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را ضمن ارائه در جلسه هیات مدیره تا 2 ماه پس از  پایان هر سال مالی به مجمع عمومی و مرجع نظارتی مربوط ارائه نماید.  
تبصره3 : بازرس می‌تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید. 
تبصره4: بازرس تا زمانی که جانشین او از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد ماند.
ماده 50: درصورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، بازرس علی¬البدل برای مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتیکه بازرس علی البدل نیز به علت شرایط مطرح شده در این ماده حذف گردد، رییس انجمن مکلف است مجمع عمومی انجمن را ظرف مدت شش ماه تشکیل و نسبت به تعیین بازرس جایگزین اقدام نماید. طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، از زمان تشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد. تا زمان انتخاب بازرس مرجع نظارتی فردی را به عنوان بازرس موقت تعیین و به انجمن معرفی می نماید. 
تبصره: طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، تا زمان اولین انتخابات دوره ای می باشد.
 
 
فصل چهارم: منابع مالی
 
ماده51: تحقق منابع مالی جهت انجام فعالیت‌های انجمن به شیوه‌های زیر می‌باشد:
1) اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه لکن میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از 5 درصد محکوم به استیفاء شده تجاوز نماید.
2) کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین المللی، منطقه‌ای و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
3) هدایا، وقف، هبه وکمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی.
4) درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات،کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه، بولتن و ...که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می‌کند. 
5) حق التحقیق انجام طرح های تحقیقاتی مطالعاتی و پروژه‌های تحقیقاتی مطالعاتی، پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن.
6) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن.
ماده 52: ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن‌ها:
1) حداقل 10 درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.
2) هیات مدیره منتخب موظف است نسبت به افتتاح یک حساب و اخذ دسته چک به نام انجمن نزد بانک عامل بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سازمان حمایت اقدام نماید، این حساب دارای سه امضاء با حق برداشت دو امضاء (امضاء ثابت خزانه‌دار و امضای متغییر  رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره انجمن) قابل اقدام خواهد بود.
3) میزان حق‌الجلسه اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن برای دوره‌های یکساله در اولین جلسه مجمع عمومی تصمیم‌گیری و تصویب خواهد شد (شیوه اجرایی آن مطابق دستورالعمل مرجع نظارتی خواهد بود) و برای سال‌های آتی نیز این روند ادامه خواهد یافت. پرداخت هرگونه وجهی خارج از میزان حق‌الجلسه تصویب شده به اعضای هیات مدیره مجاز نمی‌باشد.  
4) حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی برای حق‌الجلسه اعضای هیات مدیره و بازرس وجود ندارد. 
5) هیات مدیره مکلف است منابع و هزینه‌های انجمن را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را، همراه با گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به دبیرخانه مرجع‌نظارتی مربوط ارائه و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مراجع یادشده، حسب مورد ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه‌ای از گزارش سالانه مذکور به اطلاع اعضا برساند.  
6) تقسیم دارایی، سود و یا درآمد انجمن در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از پایان دوره تصدی مسئولیت هیات مدیره ممنوع است.  
7) هیات مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.
8)چک‌ها، اوراق بهادار و اسناد و مهر‌های انجمن می‌بایست در محل انجمن نگهداری و استفاده شده و خروج آنها از انجمن ممنوع می‌باشد. 
 
9) خزانه‌دار انجمن مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی انجمن را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد. 
 
10) درآمد و هزینه¬های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دوماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی ارائه خواهدشد.
11) هیات مدیره مکلف است کلیه منابع حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه¬های انجمن موجود باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزینه‌های  اهداف و وظایف سال آینده انجمن نگهداری نماید.
12) سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند ¬ماه ختم می¬شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. 
13) مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به انجمن اعم از منقول، غیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
 
فصل پنجم : سایر مقررات
 
ماده53: اعضای هیات مدیره انجمن موظفند حداکثر 20 روز پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره نسبت به ثبت انجمن در بانک اطلاعات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دریافت پروانه فعالیت انجمن اقدام نماید.   
ماده54: رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره انجمن پیرامون امور مربوط به انجمن حسب گزارشات واصل شده به عهده مرجع نظارتی استان می‌باشد. دبیرخانه مرجع نظارتی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان مستقر می‌باشد.
تبصره1: مرجع نظارتی موظف است پس از وصول گزارش و بررسی مدارک و انجام تحقیقات لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان به تخلفات مذکور رسیدگی و موارد تخلف را همراه مستندات به طور کتبی به فرد یا افراد مربوطه ابلاغ نماید. افراد یاد شده پس از دریافت ابلاغیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، می‌توانند دفاعیه خود را به همراه مدارک مربوط به مرجع نظارتی تسلیم کنند، مرجع نظارتی موظف است پس از تکمیل پرونده و در صورت احراز تخلف براساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و این اساسنامه اقدام نماید.
تبصره2:  درصورتیکه فرد متخلف به رای صادر شده توسط مرجع نظارتی استان معترض باشد؛ رویه رسیدگی مطابق آئین‌نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود.
تبصره3: درصورتیکه عضو و یا اعضاء هیات مدیره انجمن مرتکب جرم گردند مرجع نظارتی موظف است بر اساس آئین‌نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عمل نماید.
تبصره4:  مرجع نظارتی موظف است تا زمان صدور رای قطعی توسط مراجع قضائی به تعلیق آنان از عضویت در هیات مدیره انجمن اقدام نماید.
تبصره5: در صورت تعلیق رئیس انجمن از سمت خود، نایب رئیس وظایف رییس را به طور موقت عهده‌دار می‌شود. 
ماده55: مصوبات و صورتجلسات  مجمع عمومی و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ به ثبت خواهد رسید.
ماده56: هیات مدیره مکلف است محل انجمن و تغییرات بعدی را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان اعلام نماید. 
ماده57: انجمن دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که طرح آن توسط سازمان حمایت تهیه و ابلاغ خواهد شد.  
 ماده58: مواردی که در این اساسنامه پیش¬بینی نشده است بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن و دستورالعمل‌های مرجع نظارتی می‌باشد.
ماده59: اساسنامه انجمن استانی مصوب مورخ 02/3/1390 شورای عمومی مؤسس، بر اساس ماده 36 آیین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت مورد بازنگری قرار گرفته و در 5 فصل، 59 ماده و 54 تبصره در تاریخ 24/12/1393 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.