اساسنامه شهرستانی

اساسنامه شهرستانی
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 

مقدمه
بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی، انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در این اساسنامه، انجمن نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و آئین‌نامه‌های آن و مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

فصل اول : کلیات، اهداف و وظایف
ماده 1: کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیردولتی بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) رسمیت می‌یابد و بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده 2 : محدوده فعالیت انجمن در محدوده جغرافیایی شهرستان می باشد.
ماده 3: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده4: مرکز اصلی انجمن در مرکز شهرستان واقع می‌باشد.
ماده5: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می باشد.
ماده6: هدف انجمن ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد.
ماده 7: وظایف و اختیارات انجمن:
1) دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط
2) مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان
3) آموزش مصرف‌کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرف کنندگان،استاندارد و کیفیت محصول از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و...
4) جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد.
5) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط
6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز
7) فعال‌کردن اعضاء انجمن.
8) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.
9) ارتباط مستمر و مؤثر با اعضای انجمن.
10) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده.
11) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.
12) سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیده است.
فصل دوم: نحوه تشکیل انجمن
ماده 8: مجمع عمومی مؤسس جهت تشکیل انجمن‌ها ایجاد و پس از تشکیل انجمن‌ها، تحت عنوان مجمع عمومی مؤسس دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این مجمع با عضویت حداقل 5 نفر از نمایندگان شهرستانی اعضای شورای موسس مندرج در ماده 10 قانون به انتخاب رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و در شهرستان مرکز استان به انتخاب رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد.
تبصره1: شهرستان‌هایی که فاقد اداره متناظر موضوع ماده 10 قانون حمایت می باشند، رئیس حوزه‌های مربوط در استان مسئولیت معرفی نماینده را بر عهده دارند.
تبصره 2: انجام اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس(اصلی و علی‌البدل) در دوره اول توسط مجمع عمومی موسس و در دوره‌های بعد با ساز و کار مشخص شده در اساسنامه بر عهده هیات مدیره و مجمع عمومی و تحت نظارت مرجع نظارتی شهرستان انجام خواهد شد که به طور خلاصه در این اساسنامه به عنوان برگزارکننده انتخابات نامیده می‌شوند.
ماده 9: وظایف مجمع عمومی موسس انجمن‌های شهرستان به شرح ذیل می‌باشند:
الف) انجام اقدامات قانونی و پیش بینی تمهیدات لازم برای تاسیس انجمن در شهرستانهای فاقد انجمن.
ب) فراخوان جهت عضویت در انجمن از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی.
ج) برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس.
د) ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن.
ه) سایر وظایفی که طبق این اساسنامه برعهده مجمع عمومی موسس می‌باشد.
ماده10: هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان مرکب از رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان فرمانداری و دادگستری(تعزیرات حکومتی) با مسئولیت رییس اداره صنعت، معدن و تجارت می‌باشد که وظیفه نظارت بر عملکرد مجمع عمومی موسس انجمن و برگزاری انتخابات را بر عهده دارد؛ در شهرستانهایی که این دستگاه‌ها، در آن فاقد اداره یا شعبه می‌باشد، نماینده رئیس سازمان حوزه استانی متناظر این دستگاه مسئولیت هیات نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، هیات نظارت مذکور دارای دبیرخانه ای است که در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر می‌باشد.
ماده 11 : وظایف هیات نظارت بر انتخابات انجمن‌های شهرستان به شرح ذیل می باشند:
الف- انجام فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.
ب- نظارت بر فرآیند انتخابات.
ماده 12: شرایط داوطلبان عضویت در انجمن شهرستان:
1) تابعیت و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
2) داشتن حداقل 18 سال سن.
3) ثبت درخواست عضویت در سامانه‌ای که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان معرفی می‌شود.

فصل سوم : ‌ارکان انجمن
ماده13: ارکان انجمن عبارتند از :
الف) مجمع عمومی ب)هیات مدیره ج) بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده 14: مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم¬گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده 15: مجمع عمومی عادی سالانه در خرداد ماه با دعوت از کلیه اعضای انجمن و بوسیله درج اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار و یا درج در هفته‌نامه‌های قانونی و نشریات محلی یا سایت حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و یا به هر وسیله مقتضی قانونی دیگر توسط هیأت مدیره انجمن شهرستان تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم، با فاصله 10 روز تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره1: تعیین حداقل اعضای انجمن جهت تشکیل و رسمیت جلسات مجمع عمومی یا برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس توسط هیات مدیره انجمن و با تایید مرجع نظارتی شهرستان می‌باشد که آن را به صورت کتبی به مجمع عمومی انجمن اعلام می‌نماید.
تبصره2: حد نصاب لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد.
تبصره3: دعوت برای مجمع عمومی عادی حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز قبل از برگزاری و در دو نوبت و درصورت برگزاری انتخابات، حداقل 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات در سه نوبت به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره4: در دعوتنامه مجمع عمومی روز، تاریخ، ساعت، نشانی محل و دستور جلسه باید قید گردد. همچنین در صورت برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی می‌بایست در دعوتنامه از افرادی که به عنوان داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن می‌باشند دعوت گردد تا ظرف مدت 5 روز درخواست و مدارک خود را به مجمع عمومی ارایه تا جهت بررسی احراز شرایط مندرج در ماده 22 به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات انجمن ارسال نماید.
ماده 16 : وظایف مجمع عمومی:
1) برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس( اصلی و علی¬البدل).
2) رسیدگی و تصویب ترازنامه، صورت‌های مالی و بودجه سالیانه(برنامه مالی سالیانه).
3) تعیین خط مشی کلی انجمن.
4) بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره.
5) تعیین نحوه اطلاع‌رسانی (درج آگهی¬ها، دعوتنامه¬ها و ...).
6) استماع، رسیدگی و تصویب گزارش هیات مدیره و بازرس.
7) تعیین حق‌الجلسه برای اعضاء هیات مدیره و بازرس.
8) اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از کمک‌های بین المللی.
9) قبول استعفا و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس.
ماده 17: مجمع عمومی فوق¬العاده در شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک پنجم اعضای مجمع عمومی به هیات مدیره یا بازرس
3- با الزام مرجع نظارتی درصورتیکه در موعد مقرر مجمع عمومی برگزار نگردد یا هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده عمل ننماید.
تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق¬العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی می¬باشد.
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق¬العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 3: در صورت ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، چنانچه هیات مدیره ظرف مدت20 روز از برگزاری مجمع استنکاف نماید، بازرس می تواند با تایید مرجع نظارتی و رعایت مفاد اساسنامه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
1- انتخاب، پذیرش استعفا یا عزل اعضای هیات مدیره.
2- تصمیم‌گیری درخصوص انحلال انجمن.
3- رسیدگی به شکایات موردی ارائه شده توسط بازرس.
4- سایر وظایف مجمع عمومی عادی حسب ضرورت به تشخیص مرجع نظارتی.

ماده 19: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه¬ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می¬شوند.
تبصره 1: رئیس و بازرس هیأت مدیره، رئیس و بازرس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهند بود مگر این که موضوع جلسه عزل یا انتخاب هیأت مدیره و بازرس باشد که در اینصورت، هیات رئیسه از بین اعضای حاضر و به انتخاب مجمع تعیین می‌گردند.
تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس باشند.
تبصره 3: مجامع عمومی عادی و فوق¬العاده با نظارت مرجع نظارتی برگزار می¬شود.
ماده 20: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورت جلسه‌ای توسط منشی به تعداد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه و ناظرین مجمع می رسد. یک نسخه اصل آن در محل انجمن، نسخه اصل دیگر به مرجع نظارتی و به فراخور موضوع یک نسخه اصل دیگر به هیات نظارت بر انتخابات انجمن ارسال خواهد شد.
ب) هیات مدیره
ماده 21: انجمن شهرستان دارای هیات مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضای مجمع عمومی انجمن به روش انتخابی و با نظارت هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
تبصره1: انتخابات هیات مدیره‌ انجمن شهرستان‌ها در یک ‌بازه زمانی مشخص که مرجع نظارتی تعیین می‌نماید؛ (خرداد ماه) همزمان با تشکیل جلسه مجمع عمومی برگزار می‌شود و شروع رسمی فعالیت هیات مدیره‌ در تیر ماه می‌باشد.
تبصره 2: درصورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از چهار سال باقی مانده باشد مدت فعالیت هیات مدیره، تنها تا زمان برگزاری انتخابات سراسری انجمن‌ها اعتبار خواهد داشت.
تبصره 3: در صورت عدم تشکیل انجمن شهرستانی، انجمن استان عهده دار وظایف انجمن شهرستان تابعه خواهد بود.
ماده 22: شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره عبارت است از:
1) عضویت در مجمع عمومی انجمن.
2) نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3) عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران.
4) عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد مالی و اخلاقی.
5) عدم عضویت در هیات مدیره سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و صنفی.
6) حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت علمی یا تجربی (در شهرستانهایی که به تعداد کافی(هشت نفر) داوطلب لیسانس وجود ندارد دارا بودن فوق‌دیپلم با پنج سال سابقه کار مرتبط در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ملاک می‌باشد، مدرک فوق لیسانس دو سال و دکترا سه سال سابقه فعالیت محسوب می‌شود).
7) داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای داوطلبان ذکور.
8) عدم عضویت در مجمع عمومی موسس و هیات نظارت بر انتخابات انجمن.
9) نداشتن هر گونه سوء پیشینه کیفری مؤثر.
10) داوطلب بومی شهرستان محل تقاضا باشد(متولد شهرستان محل تقاضا بوده و یا حداقل شش ماه متوالی قبل از تسلیم درخواست داوطلبی، در آن شهرستان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه‌ای وی در آن شهرستان متمرکز بوده و اقامت غالب وی درآن شهرستان باشد).
11) کلیه متقاضیان عضویت در هیأت مدیره، لازم است؛ تعهدنامه حضور منظم در جلسات هیات مدیره را مطابق مقررات این اساسنامه، امضا کنند.
تبصره 1: تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره بر عهده هیات نظارت بر انتخابات شهرستان می‌باشد که با استعلام از مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان دریافت فهرست داوطلبان نظر خود را به برگزارکننده انتخابات اعلام می‌نماید. عدم اعلام نظریه در مهلت مذکور به منزله تایید صلاحیت داوطلبان می‌باشد.
تبصره 2: در صورت رد صلاحیت هر کدام از داوطلبان هیات مدیره، برگزارکننده انتخابات موظف است حداکثر پانزده روز قبل از انتشار آگهی انتخابات مراتب را کتباً به اطلاع داوطلب رد صلاحیت شده برساند. در صورت ارائه مدارک مثبته از ناحیه شخص رد صلاحیت شده و تایید هیات نظارت بر انتخابات شهرستان، حداکثر تا سه روز قبل از انتشار آگهی، نامزدی وی برای انتخابات بلامانع خواهد بود.
تبصره3: درصورتی که یکی از شرایط عضویت هیأت مدیره حین یا پس از انتخابات و در زمان انجام وظایف هیأت مدیره از اعضاء سلب شود، عضویت فرد ملغی بوده و از سمت خود توسط مرجع نظارتی عزل می‌شود.
ماده 23: هیات نظارت بر انتخابات می‌بایست حداکثر 10 روز قبل از برگزاری انتخابات اسامی متقاضیان واجد شرایط را به برگزارکننده انتخابات معرفی نماید. برگزارکننده انتخابات پس از دریافت فهرست داوطلبان حائز شرایط حداکثر ظرف سه روز قبل از انتخابات، اطلاعیه مربوط را که حاوی نکات زیر است، از طریق مشخص شده به اطلاع اعضاء انجمن می‌رساند.
1- نشانی کامل محل اخذ رای.
2- روز، تاریخ و ساعت شروع و پایان اخذ رای.
3- اسامی کامل داوطلبان حایز شرایط به همراه عکس آنها.
تبصره: برگزارکننده انتخابات موظف است صورت اسامی داوطلبان حائز شرایط را به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا به تعداد کافی تکثیر نموده و در محوطه اخذ رای در محل‌هایی که در انظار عمومی قرار دارد الصاق نماید.
ماده24: برگزار کننده انتخابات موظف است یک هفته پیش از برگزاری انتخابات، زمان رای‌گیری را به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان اعلام نماید. حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان در زمان برگزاری انتخابات ضروری است.
ماده25: هنگام شروع اخذ رای یکی از اعضاء برگزار کننده انتخابات در حضور اعضاء انجمن و مدعوین جلسه، صندوق رای را باز نموده و خالی بودن آن را نشان می‌دهد سپس درحضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور می‌نماید و صندوق رای تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود.
ماده26: اعضاء انجمن، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامی داوطلبان که در محل اخذ رای الصاق شده است رای مخفی خود را نوشته و در حضور نماینده هیات نظارت به صندوق خواهند ریخت. اکثریت لازم جهت برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره نصف بعلاوه یک اعضای انجمن، (تعداد اعضا مطابق ماده 15 مورد قبول است) می‌باشد، چنانچه در دور نخست اکثریت حاصل نشد، مرحله دوم انتخابات به فاصله 10 روز و با شرکت هر تعداد از اعضای انجمن به تشخیص هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان رسمیت خواهد یافت.
تبصره: هر عضو مجاز است فقط وکالت یک عضو دیگر انجمن را در غیاب وی(با داشتن وکالت نامه معتبر با تشخیص هیات نظارت بر انتخابات) برای دادن رای بر عهده گیرد.
ماده27: برگزار کننده انتخابات مکلف است هنگام اخذ رای بدواً کارت عضویت عکس‌دار هر یک از رأی‌ دهندگان را ملاحظه و در صورت تطابق علامت‌گذارده و اجازه دهد که فرد رای خود را به صندوق بریزد؛ همچنین ورود به محل انتخابات برای افراد غیر عضو ممنوع است.
تبصره: در صورتیکه در محل انتخابات به دلیل ایجاد تشنج و عدم امنیت امر انتخابات بنا بر تشخیص دو نفر از اعضای برگزار‌کننده انتخابات غیرممکن باشد با تائید نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان، انتخابات تعطیل و حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد اقدام می‌گردد.
ماده28: هرگونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای ممنوع است. نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان می‌تواند دستور اخراج فرد یا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نماید.
ماده29: برگزارکننده انتخابات پس از پایان مهلت اخذ رأی، بلافاصله صندوق اخذ رای را با حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان و حاضران در جلسه باز و شمارش آراء آغاز خواهد شد و نتیجه آرای مأخوذه صورت جلسه می‌شود.
ماده30: آرای مأخوذه توسط اعضای برگزار‌کننده انتخابات شمارش و تعداد آن با عده رای دهندگان تطبیق داده می‌شود درصورتیکه تعداد برگه‌های رأی مأخوذه از تعداد رای‌دهندگان بیشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار می‌شود.
ماده31: یکی از اعضای برگزار‌کننده انتخابات انجمن شهرستان آرای مأخوذه را با صدای بلند قرائت، عضو دیگر آراء را به همان ترتیبی که خوانده می‌شود در مقابل اسامی کاندیداها ثبت کرده و آرای نهایی هر یک از کاندیداها را استخراج می‌کند.
تبصره: هرگاه در برگ رای بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد، اسامی به ترتیب ردیف و تعداد کاندیداهای مورد نیاز معتبر تلقی خواهد شد و زائد برآن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.
ماده32: برگزار کننده انتخابات نتیجه انتخابات را در حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان صورتجلسه کرده و حداکثر تا 24 ساعت پس از پایان شمارش آرا نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای مأخوذه هر یک از داوطلبان و منتخبین را به طور مکتوب به همراه مدارک زیر به اطلاع هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان رسانده و پس از تایید هیات نظارت یک نسخه از صورتجلسه نهایی و مدارک مربوط را به دبیرخانه مرجع نظارتی شهرستان جهت ابلاغ به انجمن مربوط و یک نسخه را به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان ارسال می‌نماید.
1- آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.
2- اسامی داوطلبان متقاضی عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن.
3- آگهی دعوت از اعضای مجمع عمومی برای شرکت در انتخابات.
تبصره 1: در صورت تساوی آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد نیاز به ترتیب در مرحله اول با احتساب تجربه حضور در هیات مدیره انجمن و در مرحله دوم با احتساب مقطع تحصیلی ایشان و در صورت تساوی، نهایتا از طریق قرعه‌کشی توسط برگزار کننده انتخابات انتخاب می‌شوند.
تبصره 2: درصورتیکه نام‌ خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام‌خانوادگی قید گردیده باشد مجموع اینگونه آراء به‌ طور مساوی بین داوطلبان همنام تقسیم می‌شود مشروط به اینکه نتوان از طریق کد داوطلب وضعیت رای مذکور را تعیین نمود.
تبصره3: مرجع تصمیم‌گیری برای موارد پیش بینی نشده احتمالی در جریان برگزاری انتخابات در این اساسنامه هیات نظارت بر انتخابات خواهد بود.
ماده33: هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان مکلف است کلیه برگه‌های رای مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداری کرده سپس در حضور نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان امحاء نماید.
ماده34: نماینده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان بر نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره نظارت می‌نماید.
ماده35: سمت اعضای هیات مدیره بر اساس رای داخلی اعضای هیات مدیره منتخب به ترتیب شامل یک نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره )، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار ، دو نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل، برای مدت یکسال تعیین می‌گردند. انتخاب سمت اعضای هیات مدیره به طور سالانه با شیوه مشخص شده در این ماده تکرار خواهد شد. این جلسه با حضور و در سال اول با ریاست نماینده مرجع نظارتی انجام خواهد شد.
تبصره 1: درصورت عدم توافق هیات مدیره برای تعیین سمت اعضاء(به شیوه رای‌گیری داخلی) در دو جلسه متوالی، تعیین شیوه انتخاب سمت اعضا با نظر مرجع نظارتی خواهد بود.
تبصره2: درصورت کناره‌گیری هر عضو هیات مدیره از سمت خود، برای آن سمت انتخابات داخلی برگزار می‌شود.
تبصره3: در صورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از یکسال باقی مانده باشد سمت اعضاء تنها تا پایان دوره فعالیت انجمن اعتبار خواهد داشت.
ماده36: چنانچه درحین برگزاری انتخابات و یا پس از آن هر یک از اعضاء انجمن نسبت به سوء جریان و نحوه انتخابات معترض باشند می‌بایست ظرف مدت سه روز کاری شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل و ارائه مدارک لازم به هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان تسلیم نمایند. هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان موظف است ظرف مدت ده روز کاری پس از دریافت شکایت موضوع را رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شد، رای و تصمیم هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان در این مورد قطعی است. ؛ در غیر این صورت اعتبار نامه منتخبین صادر می‌شود.
ماده37: جلسات هیات مدیره بطور عادی هر دو هفته یکبار در روز معین تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیلی رسمی شود روز بعد از تعطیلی جلسه هیات مدیره تشکیل می شود. هیات مدیره مکلف است برنامه تشکیل جلسات شامل زمان و مکان را به مرجع نظارتی اعلام نماید.
ماده38: تشکیل جلسه فوق‌العاده با دعوت رییس و در غیاب وی با دعوت نایب رئیس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده منوط به پیشنهاد حداکثر اعضای هیات مدیره انجمن‌ می‌باشد.
ماده39: جلسات هیات مدیره را رییس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره به عهده رییس جلسه می‌باشد که می تواند یک نفر را به عنوان منشی برای انجام این وظیفه انتخاب ‌نماید.
ماده40: صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره به ترتیب شماره و تاریخ، در دفتر مخصوص (دفتر صورتجلسات) ثبت می‌شود و در پایان هر جلسه به امضای حاضرین خواهد رسید. رئیس هیات مدیره مسوول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد.
ماده41: جلسات عادی هیات مدیره با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت دارد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 42: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول شش ماه در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. مراتب باید از طرف هیات مدیره به مرجع نظارتی شهرستان اعلام شود، مرجع مذکور مکلف است طی مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
تبصره 1: بروز بیماری منجر به بستری عضو هیات مدیره، فوت بستگان درجه اول، بروز حوادث طبیعی که دسترسی به مکان جلسه را غیر ممکن می سازد و سفر حج به عنوان عدم حضور موجه تلقی شده و در جلسات غیبت عضو هیات مدیره محاسبه نمی شود.
تبصره 2: اعضای هیات مدیره می‌بایست روش اطلاع رسانی شرکت در جلسات را در اولین جلسه هیات مدیره به تصویب اعضاء برسانند.
تبصره 3: در صورت عدم تشکیل جلسه هیات مدیره مطابق شرایط تعیین شده در این ماده برای همه اعضای هیات مدیره یک جلسه غیبت غیرموجه منظور خواهد شد.
ماده 43: در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد، در حکم غایب بدون عذر موجه محسوب شده و مطابق با ماده فوق با وی رفتار خواهد شد.
تبصره: اعضای هیات مدیره برای عدم حضور خود در هریک از جلسات هیات مدیره باید از رییس جلسه اجازه بگیرد و موضوع به اطلاع اعضا رسیده و در صورتجلسه ثبت شود.
ماده44: اداره جلسات هیات مدیره با رییس جلسه و رعایت نوبت درخصوص دستور جلسه صورت می‌گیرد. در هریک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک به مدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند. برای رعایت نوبت اعضا موظفند درخواست خود را در این رابطه به صورت کتبی به رییس جلسه تحویل نمایند. افراد براساس تقدم ارایه درخواست صحبت خواهند کرد.
ماده45: هیات مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی عادی/یا فوق‌العاده صورتجلسات را به مرجع نظارتی ارسال نماید.
ماده46: درصورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس، یکی از اعضای علی¬البدل به ترتیب آرای بیشتر برای مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود. لذا چنانچه با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل و یا استعفای دسته جمعی، هیات مدیره از نصاب مقرر خارج شود، تا زمان برگزاری انتخابات مرجع نظارتی سه نفر از اعضای واجد شرایط انجمن را به عنوان هیأت سرپرستی جهت اداره انجمن تعیین نماید که مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیات مدیره جایگزین اقدام نماید طول مدت اعتبار فعالیت هیات مدیره جایگزین، از زمان تشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد.
تبصره: در صورت استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره، این افراد برای همان دوره و دوره بعدی نمی‌توانند به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمن شهرستان ثبت نام نمایند.
ماده47: وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1) اجرای مصوبات مجمع عمومی.
2) تعیین سمت اعضای هیات مدیره.
3) تصویب آیین نامه‌های اجرایی داخلی اعم از تشکیلاتی، خدماتی، اداری و استخدامی، مالی، انتشاراتی، طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن و سایر آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز.
4) تهیه و پیشنهاد بودجه و برنامه‌های سالیانه مالی انجمن و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
5) تصمیم‌گیری در مورد تصویب طرح‌ها و پیشنهادهای واصله به انجمن در چارچوب اساسنامه و اختیارات تعیین شده.
6) پیشنهاد تغییرات و اصلاحات اساسنامه به انجمن استان مطابق قانون حمایت و آیین نامه‌های اجرایی مربوط.
7) تصمیم‌گیری جهت برپایی همایش‌ها، میزگردهای علمی، نمایشگاه ها و ... مرتبط با وظایف و اهداف انجمن.
8) تصمیم به انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط.
9) همکاری با سایر انجمن‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن.
10) تعیین نماینده انجمن نزد اشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و ... (ترجیحاً یکی از اعضای هیات مدیره و در نبود عضو صاحب صلاحیت عضو عادی انجمن).
11)حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول.
12) رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی.
13) تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع.
14) تعیین حَکم و تعیین وکیل و عزل آن.
15) رسیدگی به دعاوی مصرف‌کنندگان و حل و فصل آن در خصوص واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی کوچک که در سطح شهرستان فعالیت می نمایند و در صورت عدم سازش طرفین، ارجاع آن به مراجع قانونی ذیربط.
16) ارجاع دعاوی مصرف کنندگان از واحدهای تولیدی و خدماتی که گستره فعالیت آنها بیش از محدوده جغرافیایی شهرستان می‌باشد به انجمن استان. تشخیص محدوده جغرافیایی در صورت بروز اختلاف با مرجع نظارتی بالادستی می باشد.
17) تصمیم‌گیری در خصوص عزل و نصب کارکنان پیشنهادی از طرف رئیس انجمن، مطابق ضوابط و در حدود منابع مالی سالانه، ترجیحاً از بین اعضاء.
18) برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی.
19) ارایه گزارشات مالی و اجرایی به بازرس انجمن.
20) تعیین کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی.
21) معرفی نماینده/ نمایندگان جهت عضویت در مجمع عمومی انجمن استان.
هیات مدیره انجمن با توجه به شرایط زیر نماینده/ نمایندگان خود که شامل رئیس انجمن و اعضای هیات مدیره می‌باشد را جهت عضویت در مجمع عمومی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتخابات هیات مدیره به مجمع عمومی انجمن استان و دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان معرفی نمایند:
الف) شهرستان‌هایی که جمعیت آنها تا سیصد هزار نفر می‌باشد 1 نفر
ب) شهرستان‌هایی که جمعیت آنها از سیصد هزار نفر تا ششصد هزار نفر می‌باشد 2 نفر
ج) شهرستان‌هایی که جمعیت آنها از ششصد هزار نفر تا نهصد هزار نفر می‌باشد 3 نفر
د) شهرستان‌هایی که جمعیت آنها از نهصد هزار نفر تا یک میلیون و نیم نفر می‌باشد 4 نفر
ه) شهرستان‌هایی که جمعیت آنها از یک میلیون و نیم نفر تا سه میلیون نفر است 5 نفر و به ازای هر یک میلیون و نیم نفر جمعیت 1 نفر به این تعداد اضافه می‌شود.
تبصره1: درصورتیکه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن شهرستانی از حد نصاب تعیین شده جهت عضویت در مجمع عمومی انجمن استان، موضوع بند 21 ماده 47 این اساسنامه کمتر باشد، مابقی اعضاء از اعضای علل‌البدل هیات مدیره و درصورت عدم تکمیل، از داوطلبین هیات مدیره به ترتیب آراء انتخاب خواهند شد ولی این افراد حق ثبت نام برای داوطلبی عضویت در هیات مدیره انجمن استان را ندارند.
تبصره2: در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی اعضا از هیات مدیره انجمن شهرستان، مجددا باید نماینده/نمایندگان انجمن شهرستان مربوط به انجمن استان معرفی شود.
تبصره3: هیات مدیره موظف است برای تشکیل جلسات رسما از بازرس دعوت نمایند.
تبصره4: هیات مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات خود را به شخص و اشخاص دیگر واگذار نماید.
ماده48: کلیه فعالیت‌های هیات مدیره که در راستای وظایف و اختیارات آنها انجام و منجر به کسب منابع مالی
می‌شود، می‌بایست قبل از انجام به اطلاع مرجع نظارتی رسانده شود.
ماده49: انتخاب مجدد هیات مدیره و بازرس برای دو دوره‌ متوالی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 6 ماه قبل از پایان دوره تصدی خود مراتب را به مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان جهت برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیات مدیره جدید اعلام نماید.
پس از برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن وظایف مجمع عمومی موسس در برگزاری انتخابات به مجمع عمومی شهرستان محول می‌شود.
تبصره: پس از پایان دوره قانونی هیات مدیره و بازرس، در صورتیکه علی رغم اقدامات قانونی ذکر شده در این اساسنامه هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در انجمن ادامه داده و مسئولیت اداره امور انجمن را برعهده خواهد داشت، تعیین زمان برگزاری انتخابات جدید و مدت زمان ادامه فعالیت هیات مدیره موجود به تشخیص مرجع نظارتی می‌باشد.
رئیس انجمن
ماده50: انجام امور اجرایی انجمن در جهت نیل به اهداف تعیین شده در این اساسنامه و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب هیات مدیره به عهده رئیس انجمن می‌باشد.
تبصره : مدت مسئولیت رئیس انجمن یک سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.
ماده51: وظایف و اختیارات رئیس انجمن:
1) اجرای مصوبات هیات مدیره
2) پیشنهاد آیین نامه، طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی، آموزشی و تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی اجرایی و حقوق و مزایای کارکنان و به هیات مدیره.
3) تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه و برنامه‌های سالیانه مالی و ارایه گزارش عملکرد مالی سال قبل انجمن به هیات مدیره برای تصویب.
4) امضاء کلیه مکاتبات اداری.
5) تهیه و ارائه پیشنهاد دستورالعمل‌های مالی و معاملاتی به هیات مدیره.
6) نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
7) استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره.
8) نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر.
9) ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیت¬های انجمن به هیات مدیره.
10) اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده¬ باشد.
تبصره 1: در غیاب رییس انجمن، نایب رییس مسئولیت های وی را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 2: در مواردی که لازم به اخذ نظر هیات مدیره می باشد، رییس انجمن نمی‌تواند بدون نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید.
ماده52: رئیس انجمن نماینده قانونی و بالاترین مقام اجرایی انجمن است، جز در مواردی که بر اساس این اساسنامه در صلاحیت هیات مدیره قرار دارد.
ج) بازرس
ماده53: مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سمت بازرس برای مدت4 سال تعیین می‌نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
تبصره 1 : شرایط داوطلبان عضویت در سمت بازرس مشابه شرایط داوطلبان هیات مدیره موضوع ماده 22 این اساسنامه می‌باشد.
تبصره 2 : تطبیق شرایط داوطلبان عضویت بازرس بر عهده هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان خواهد بود.
تبصره3 : انتخابات تعیین بازرس همزمان با انتخابات تعیین هیات مدیره می‌باشد.
ماده54: وظایف بازرس به شرح ذیل است:
1) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و یا مرجع نظارتی.
2) اخذ و مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی یا مرجع نظارتی.
3) گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از قوانین و مقررات،اساسنامه،دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و گزارشات مالی به مجمع عمومی یا مرجع نظارتی.
4) اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.
5) سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره 1 : بازرس می¬تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملکرد هیات مدیره انجمن انجام¬داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق¬العاده مجمع عمومی را بنماید.
تبصره2 : بازرس موظف است عملکرد مالی و ترازنامه انجمن را بررسی نموده و با اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را ضمن ارائه در جلسات هیات مدیره تا 2 ماه پس از پایان هر سال مالی به مجمع عمومی و مرجع نظارتی مربوط ارائه نماید.
تبصره 3 : بازرس می‌تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.
تبصره4: بازرس تا زمانی که جانشین او از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد ماند.
ماده55: در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، بازرس علی¬البدل برای مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که بازرس علی البدل نیز به علت شرایط مطرح شده در این ماده حذف گردد، رییس انجمن مکلف است مجمع عمومی انجمن را ظرف مدت شش ماه تشکیل و نسبت به تعیین بازرس جایگزین اقدام نماید. طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، از زمان تشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد. تا زمان انتخاب بازرس مرجع نظارتی فردی را به عنوان بازرس موقت تعیین و به انجمن معرفی می نماید.
تبصره: طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، تا زمان اولین انتخابات دوره ای می باشد.

فصل چهارم : منابع مالی
ماده56 : تحقق منابع مالی جهت انجام فعالیت های انجمن به شیوه های زیر می‌باشد:
1) اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه لکن میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از 5 درصد محکوم به استیفاء شده تجاوز نماید.
2) کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین المللی، منطقه‌ای و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
3) هدایا، وقف، هبه وکمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی.
4) درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات،کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه، بولتن و ...که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می‌کند.
5)حق التحقیق انجام طرح‌های تحقیقاتی مطالعاتی وپروژه های تحقیقاتی مطالعاتی، پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن.
6) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه انجمن.
7) حق عضویت اعضاء با تایید مرجع نظارتی.
ماده57: ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن‌ها:
1) حداقل 10 درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.
2) هیات مدیره موظف است نسبت به افتتاح یک حساب و اخذ دسته چک به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های کشور براساس پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان حمایت اقدام نماید، این حساب دارای سه امضاء با حق برداشت دو امضاء ( امضاء ثابت خزانه‌دار و امضای متغیر رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره انجمن) قابل اقدام خواهد بود.
3) میزان حق‌الجلسه اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن برای دوره‌های یکساله در اولین جلسه مجمع عمومی تصمیم‌گیری و تصویب خواهد شد (شیوه اجرایی آن مطابق دستورالعمل مرجع نظارتی خواهد بود) و برای در سال‌های آتی نیز این روند ادامه خواهد یافت. پرداخت هرگونه وجهی خارج از میزان حق‌الجلسه تصویب شده به اعضای هیات مدیره مجاز نمی‌باشد.
4) حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی برای حق‌الجلسه اعضای هیات مدیره و بازرس وجود ندارد.
5) هیات مدیره مکلف است منابع و هزینه‌های انجمن را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را، همراه با گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید، انجمن موظف به ارائه آن است.
6) تقسیم دارایی، سود و یا درآمد انجمن در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از پایان دوره تصدی مسئولیت هیات مدیره ممنوع است.
7) هیات مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.
8)چک‌ها، اوراق بهادار و اسناد و مهر‌های انجمن می‌بایست در انجمن نگهداری و استفاده شده و خروج آنها از انجمن ممنوع می باشد.

9) خزانه دار انجمن مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی انجمن را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد.

10) هیات مدیره مکلف است کلیه منابع حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه¬های انجمن موجود باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزینه‌های اهداف و وظایف سال آینده انجمن نگهداری نماید.
11) سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند ¬ماه ختم می¬شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.
12) مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به انجمن اعم از منقول، غیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
فصل پنجم : سایر مقررات

ماده58 : اعضای هیات مدیره انجمن موظفند حداکثر 20 روز پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره نسبت به ثبت انجمن در بانک اطلاعات انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دریافت پروانه فعالیت انجمن اقدام نماید.
ماده59: رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره انجمن پیرامون امور مربوط به انجمن حسب گزارشات واصل شده به عهده مرجع نظارتی شهرستان می‌باشد. دبیرخانه مرجع نظارتی در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر می‌باشد.
تبصره 1 : مرجع نظارتی موظف است پس از وصول گزارش و بررسی مدارک و انجام تحقیقات لازم و درصورت لزوم جلب نظر کارشناسان به تخلفات مذکور رسیدگی و موارد تخلف را همراه مستندات به طور کتبی به فرد یا افراد مربوط ابلاغ نمایند. افراد یاد شده پس از دریافت ابلاغیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، می‌توانند دفاعیه خود را به همراه مدارک مربوط به مرجع نظارتی تسلیم کنند، مرجع نظارتی موظف است پس از تکمیل پرونده و در صورت احراز تخلف براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و این اساسنامه اقدام نماید.
تبصره 2: درصورتیکه فرد متخلف به رای صادر شده توسط مرجع نظارتی شهرستان، معترض باشد رویه رسیدگی مطابق آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود.
تبصره3 : در‌صورتیکه عضو و یا اعضاء هیات مدیره انجمن مرتکب جرم گردند مرجع نظارتی موظف است براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عمل نماید.
تبصره4: مرجع نظارتی موظف است تا زمان صدور رای قطعی توسط مراجع قضائی به تعلیق آنان از عضویت در هیات مدیره انجمن اقدام نماید.
تبصره5: درصورت تعلیق رئیس انجمن از سمت خود، نایب رئیس وظایف رییس را به طور موقت عهده‌دار می‌شود.
ماده60: مصوبات و صورتجلسات مجمع عمومی و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ به ثبت خواهد رسید.
ماده61: هیات مدیره مکلف است محل انجمن و تغییرات بعدی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نماید.
تبصره: هیات مدیره انجمن می‌تواند درصورت عدم استقرار محل انجمن در مکان مشخص، نسبت به انجام وظایف خود به صورت مجازی و الکترونیکی اقدام نماید.
ماده62: انجمن دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که طرح آن توسط سازمان حمایت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده63: انحلال انجمن به دو صورت اختیاری با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و یا اجباری با تصویب مرجع نظارتی مطابق با آئین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می پذیرد. در صورت انحلال، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود با هماهنگی مرجع نظارتی پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.
تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی انجمن را پس از انحلال با نظارت مرجع نظارتی به انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مربوط واگذار نماید.
تبصره 2: تصفیه امور مربوط به بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.
تبصره 4: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع نظارتی ارائه نماید.
ماده64 : مواردی که در این اساسنامه پیش¬بینی نشده است بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن و دستورالعمل‌های مرجع نظارتی می‌باشد.
ماده65 : اساسنامه انجمن شهرستان مصوب مورخ 02/3/1390 شورای عمومی مؤسس، بر اساس ماده 36 آیین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت مورد بازنگری قرار گرفته و در 5 فصل، 65 ماده و 59 تبصره در تاریخ 24/12/1393 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.